"Maguro no tataki", "maguro butsu" & sashimi rolls for Maguro Lovers!

“Maguro no tataki”, “maguro butsu” & sashimi rolls for Maguro Lovers!